shizu (Shizuka Nogami)
Philippines
The image was not found