VIDman (Vladimir Savchenko)
Russia
Atsushi Murasakibara