Kazu Katsu (Kazusa Katsunaga)
Indonesia
Heshikiri Hasebe